Fortbildning för dig som undervisar i slöjd

Datum
Plats
Datum
Tid
Pris
Stockholm, Essinge konferenscenter
8-9 maj 2017
10:00-15:30
3.495 kr

Boka-tidigt-pris 3495 kr ex moms. Gäller t.o.m 31 mars.

Ord. pris 4995 kr ex moms

På konferensen medverkar:

Peter Hasselskog, universitetslektor
Eva Österberg Ramå, slöjd- och idrottslärare
Eva Pennegård, specialpedagog
Laila Guvå, språklärare
Maria Stevanovic, språklärare
Annika Lorensson, slöjd- och matematiklärare
Fredrik Lindgren, slöjdlärare
Jennie Haraldsson, slöjd- och tysklärare
Mia Keller, universitetsadjunkt
Jenny Andersen, slöjdlärare
Lasse Lindsjö, psykolog

Konferensen berör bland annat:

•  Hur tar sig olika förhållningssätt uttryck i slöjdundervisningen?
•  Loggbok och reflekterande samtal – vägen till metakognition
•  Hur kan olika slags instruktioner påverka elevers användning av slöjdens ämnesspråk?
•  Högre måluppfyllelse i slöjdämnet genom kollegialt samarbete
•  Bedömning och betygssättning i slöjd
•  Skolverkets undervisningsstöd ”Tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck”
•  Hur kan vi möta elever som har låg impulskontroll, svårt för flexibilitet, koncentrationssvårigheter och ofta hamnar i kritiska situationer?

 

Dag ett, måndag 8 maj

10.00 Registrering med kaffe och smörgås

10.30 Förhållningssätt - ett av slöjdlärarens viktigaste verktyg
Möt servicemannen, instruktören, handledaren och pedagogen - fyra mycket olika men vanligt förekommande slöjdlärartyper. Samtliga ger sina elever förutsättningar att lära, men vad och hur deras elever lär sig skiljer dem åt. Ta del av en föreläsning som diskuterar hur slöjdlärares förhållningssätt påverkar lärandet samt elevernas möjligheter att utveckla sina förmågor inom slöjdämnet.  

•  Vad är och innebär ”lärares förhållningssätt” och varför är det viktigt?
•  Hur tar sig olika förhållningssätt uttryck i slöjdundervisningen?
•  Hur relaterar olika förhållningssätt till de förmågor kursplanen föreskriver?

Peter Hasselskog är universitetslektor vid slöjdlärarutbildningen på HDK, Göteborgs universitet, där han arbetar som lärarutbildare och slöjdforskare. Han disputerade år 2010 med avhandlingen ”Slöjdlärares förhållningssätt i undervisningen”.

12.00 Lunch

13.00 Loggbok och reflekterande samtal – vägen till metakognitivt lärande i slöjdundervisningen 
Slöjdämnet ses av många elever som ett ämne där produktionen av hantverk är i fokus. I mindre omfattning reflekterar eleverna över vilka förmågor som utvecklas och vilka lärprocesser som är igång under undervisningen. Med hjälp av loggbok och reflekterande samtal i slöjdundervisningen finns goda möjligheter att göra eleverna medvetna om sina metakognitiva förmågor. 

Ta del av Ströveltorps skolas arbetsprocess där alla kolleger har getts chansen att studera och arbeta kollegialt med aktionsforskning. 

Eva Österberg Ramå är lärare i slöjd samt idrott och hälsa vid Strövelstorps skola i Ängelholms kommun. Eva Pennegård är specialpedagog vid Strövelstorps skola och licentiand vid Lunds Universitet. De är författare till utvecklingsartikeln, Elevers reflektioner över lärprocesser i ämnet slöjd: En studie om hur elever reflekterar över sitt lärande (2016) vilken blev en klickraket på Skolportens Facebooksida.

13.45 ”Träpinnegrejsimojs-sak” - slöjdbegreppens utmaning i undervisningen! 
Läroplanen i slöjd understryker att undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förtrogenhet med ämnesspecifika begrepp, något som är viktigt för att fördjupa lärandet. Detta kan ställa till problem för elever, oavsett om de har svenska som sitt första- eller andraspråk.

 Hur ser elevernas behov ut gällande språklig stöttning?
 Vad sker när elever och lärares ämneskonception inte överensstämmer?
 Hur kan olika slags instruktioner påverka elevers användning av slöjdens ämnesspråk?

Laila Guvå och Maria Stevanovic är lärare i svenska som andraspråk samt i svenska och engelska på Tunaskolan i Botkyrka kommun. De är författare till den praktiknära utvecklingsartikeln, ”Träpinnegrejsimojs-sak” – Elevers användning av ämnesspecifika begrepp i slöjdämnet, (2016), som presenterar resultat från en undersökning om elever och lärares användning av slöjdspecifika begrepp.

14.30 Eftermiddagskaffe med kaka

15.00 Teamwork i slöjd! 
När Lgr-11 implementerades bestämde sig tre lärare på Nordlyckeskolan för att börja samarbeta tätare och sudda ut slöjdgränserna. Att undervisa på ett sätt i trä - och metallslöjden och på ett annat sätt i textilslöjden gav inte eleverna längre förutsättningar att utvecklas fullt ut eller att nå än högre måluppfyllelse. Ta del av ”Team Slöjds” resa  - hur gick förändringsarbetet till och vilka framgångsfaktorer har det genererat?

Högre måluppfyllelse i slöjdämnet genom kollegialt samarbete
Digitala verktyg, ett nytt sätt att skapa i slöjden
Dokumentation och bedömning i slöjden
Vad är MakerSlöjd och hur kan det gynna undervisningen?

Annika Lorensson, legitimerad lärare i slöjd och matte
Fredrik Lindgren, legitimerad slöjdlärare  
Jennie Haraldsson, legitimerad lärare i slöjd och tyska


16.00 Dagen avslutasDag två, tisdag 9 maj

09.15 Bedömning och betygssättning i slöjd
Frågor om bedömning och betygssättning i slöjd engagerar lärare. Ibland tycks det mer angeläget att debattera hur mycket ett betyg kan sänkas från föregående termin, än hur vi ger eleverna förutsättningar att uppnå ett så högt slutbetyg som möjligt. Fokus på tydliga lärandemål, uttalade bedömningsgrunder och varierande bedömningsformer kan ge eleverna förutsättningar att uppnå ett så bra slöjdbetyg som möjligt – och samtidigt underlätta lärarens betygssättning.
• 
Kopplingen mellan lärandemål, bedömningsform och kunskapskrav
• Att tolka kunskapskraven och kommunicera bedömningsgrunder till eleverna
• Betygssättning i slöjd – ”vad som gäller” för termins- och slutbetyg

Peter Hasselskog är universitetslektor vid slöjdlärarutbildningen på HDK, Göteborgs universitet, där han arbetar som lärarutbildare och slöjdforskare. Han har också varit engagerad av Skolverket i arbetet med slöjdämnets kursplan, bedömningsstöd och nationell ämnesutvärdering.

10.30 Förmiddagsrast med kaffe och smörgås

11.00 Skolverkets undervisningsstöd ”Tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck”
Att tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck är enligt Skolverkets nationella utvärdering, NÄU13, ett mål som slöjdlärare uppfattar som svårt att få med i sin slöjdundervisning. På uppdrag av Skolverket har Mia Keller tillsammans med forskare, lärarutbildare och verksamma slöjdlärare arbetat fram ett undervisningsstöd. Materialet är tänkt att fördjupa förståelsen för vad elevernas förmåga att ”tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck” innebär och hur det kan behandlas i slöjdundervisningen.

Stödmaterialet som presenteras vid föreläsningen innehåller bland annat:
• Förmågan att tolka estetiska och kulturella uttryck som utgångspunkt respektive som en del i ett arbetsområde
• Begrepp, inspiration och planering
• Formativa lärarfrågor i undervisning och dokumentation
• Vad bedöms och hur – kunskapskraven om att tolka estetiska och kulturella uttryck
• Undervisningsexempel utifrån kursplanens centrala innehåll                                          

Mia Keller är legitimerad slöjdlärare och arbetar som universitetsadjunkt vid slöjdlärarutbildningen på HDK, Göteborgs universitet.
Jenny Andersen arbetar som slöjdlärare på Sveaskolan i Malmö med en bakgrund inom design, färg och form.

12.00 Lunch

13.00 Elever som ställer extra krav – hur undviker vi beteendefällor i slöjdsalen ?
Hur kan vi möta elever som har låg impulskontroll, svårt för flexibilitet, koncentrationssvårigheter och ofta hamnar i kritiska situationer? Ta del av en föreläsning som fokuserar på de elever som har störst svårigheter att anpassa sig till och samspela med andra.
• Vilka olika orsaker kan det finnas till beteendeproblem och vilka är de vanligaste beteendefällorna som kan uppstå? Hur kan vi förebyggga?
• Vad krävs av ledarskapet för att framgångsrikt leda grupper där elever med svag impulskontroll deltar?
• Vilka pedagogiska strategier är de mest konstruktiva för att gruppen i slöjdsalen ska fungera för alla?

Lasse Lindsjö är legitimerad psykolog med specialistkompetens inom pedagogisk psykologi. Lasse har mångårig erfarenhet av att arbeta som psykolog inom skolan, särskilt i möte med barn i behov av särskilt stöd och utagerande beteende.

14.00 Eftermiddagskaffe med kaka

14.30 Hälsa på arbetsplatsen - hur kan ta vara på dig själv i ett yrke som kräver stort engagemang?
Att arbeta som slöjdlärare innebär att du har en vardag med kontakter med en stor mängd elever.  Det innebär att du behöver bygga goda relationer till så många, såväl elever, kollegor och föräldrar. Du ska hinna planera undervisning, undervisa och dokumentera. Hur kan du se till att du i en stressig vardag ändå hinner ta hand om dig själv? För visst kan en vanlig arbetsdag vara både glädjefylld och minnesvärd!

• Vad händer i kroppen när du blir stressad?
• Vilka skillnader finns mellan positiv och negativ stress?
• Vilka faktorer ökar den negativa stressen på en organisatorisk nivå?
• Vilka faktorer påverkar den negativa stressen på en personlig nivå?
• Hur kan du minska risken för en ohälsosam negativ stresspiral och förebygga nedslitning?
• Råd och idéer om hur man tillsammans skapar en arbetsplats där alla hjälps åt att göra varandra bättre och behålla engagemang och gnista!

Lasse Lindsjö är legitimerad psykolog med specialistkompetens inom pedagogisk psykologi. Lasse har mångårig erfarenhet av att arbeta som psykolog inom skolan, särskilt i möte med barn i behov av särskilt stöd och utagerande beteende.

15.30 Konferensen avslutas


Övrig information:

Datum & plats
8-9 maj 2017
Essinge Konferenscenter, Segelbåtsvägen 15, Stora Essingen

För vem?
Konferensen vänder sig till dig som undervisar i slöjd.

Vägbeskrivning
Tvärbanan, med station Stora Essingen, stannar strax utanför konferenscentrats ingång. Tvärbanan går mellan T-bana Alvik och Sickla Udda med stationer som Liljeholmen, Globen, Gullmarsplan, pendeltågsstationen Årstaberg på vägen.

Pris
Boka-tidigt-pris 3495 kr ex moms
Gäller om du bokar senast 31 mars

Ordinarie pris 4995 kr ex moms
Gäller om du bokar från och med 1 april

I konferensprogrammet ingår förmiddagskaffe, lunch och eftermiddagskaffe samt dokumentation.

Anmälan
Anmälan görs på www.skolporten.se/anmalan
När du anmält dig får du en bekräftelse direkt via e-post. Om du inte får en bekräftelse, kontrollera gärna din skräpkorg då vissa mail fastnar i spamfilter.

Avbokning
Anmälan är bindande. Avbokar du tidigare än 30 dagar före konferensen återbetalas fakturerad deltagaravgift minus en administrativ avgift på 500 kr. Avbokas platsen senare än 30 dagar före konferensens datum sker ingen återbetalning. Deltagarplatsen kan överlåtas till en kollega.


Logi
Skolportens kunder har rabatterad logipris på följande hotell i tre olika prisklasser. Hotellen har gemensam bokning så var tydlig med vilket hotell du önskar bo på. För rabatterat pris, ange kod SKOL

Hotel Birger Jarl – Tulegatan 8
Mer information om hotellet: www.birgerjarl.se
Boka via epost: bokning@birgerjarl.se eller tel 08-674 18 10
För rabatterat pris, ange kod SKOL

Hotel Tegnerlunden – Tegnerlunden 8
Mer information om hotellet: www.hoteltegnerlunden.se
Boka via epost: bokning@hoteltegnerlunden.se eller tel 08- 674 18 10.
För rabatterat pris, ange kod SKOL

Hotel Micro – Tegnerlunden 8
Mer information om hotellet: www.hotelmicro.se
Boka via epost: bokning@hotelmicro.se eller tel 08- 674 18 10
Ange kod SKOL


Vi reserverar oss för eventuella lokal- eller programändringar.


Frågor om programmet:
Birgitta Hartzell 08-562 268 13
Birgitta.hartzell@skolporten.se